Disclaimer

Masjafick.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct, volledig en toegankelijk mogelijk maken en houden van de inhoud van haar internetsite. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incorrect en/of onvolledig is. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze website zijn voor eigen rekening en risico.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Masjafick.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet evenals technische storingen.

Intellectueel eigendom

Niets van www.masjafick.nl of uit brochures, flyers, advertenties en overige publicaties mag zonder diens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming worden gekopieerd dan wel worden opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere wijze.

Plagiaat zal worden gedetecteerd en hiertegen zullen wettelijke stappen worden ondernomen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen op de plagiaatnemer worden verhaald.

Teksten

Deze website is eigendom van en uitgegeven door Masja Fick. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten zijn intellectueel eigendom van Masja Fick en vallen onder copyright. Onrechtmatige reproductie; het overnemen, aanpassen, vertalen, bewerken van gehele of gedeeltelijke websitedelen, in welke vorm of op welke manier dan ook, is niet toegestaan tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door Masja Fick. Citeren uitsluitend met bronvermelding.

Afbeeldingen, beeld en geluid

Alle rechten voorbehouden. Voor alle afbeeldingen, beeld en geluid op onze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt of overgenomen.

Masjafick.nl wenst op geen enkele wijze auteursrechten te schenden. Indien iemand van mening is dat zijn of haar auteursrechten worden overtreden, verzoeken wij diegene ons d.m.v. e-mail (info@masjafick.nl) op de hoogte te stellen met vermelding van de gebruikte foto en pagina waarin deze wordt gebruikt. Bij gebleken terechtheid van overtreding van auteursrechten zal de betreffende foto vanzelfsprekend van de website verwijderd worden, gewijzigd worden overeenkomstig uw wensen of zal bronvermelding dan wel linking aan uw site toegevoegd worden.

Bij eventuele e-mails betreffende dit onderwerp verzoeken wij u zo gedetailleerd mogelijk te zijn en duidelijk de redenen aan te geven waarom u meent dat copyright geschonden wordt.

Persoonsgegevens

Alle door u aan ons opgegeven persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ontvangen gegevens worden nooit aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe verplicht worden door een overheidsinstantie.

Op de pagina “Privacy- & cookieverklaring” vindt u nadere informatie over welke informatie wij op deze website verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en beveiligd. Op de pagina “Privacy- & cookieverklaring” wordt ook aangegeven wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Toepassingsrecht

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.